Условия за продажба

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “ФЕНИКС 94” ООД УСЛУГИ
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “ФЕНИКС 94” ООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина fenix94.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на fenix94.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
3. Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на fenix94.com имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи технически характеристики или възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт.
4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие.
Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликане на бутона “ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена, актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.
5. “ФЕНИКС 94” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на една работна седмица, “ФЕНИКС 94” ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
6. Договорният език е български, а обявените на сайта цени са в български левове с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “ФЕНИКС 94” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то и причинено от куриер или друг доставчик.
8. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за тази стока. Евентуалните рекламациите, свързани с такива щети следва да се отнесат към куриера/доставчика на стоката.
9. В случаите, когато от “ФЕНИКС 94” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката. “ФЕНИКС 94” ООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.
10. При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя/клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката обратно към “ФЕНИКС 94” ООД.
11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес.

IІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

12. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Транспортът се извършва от спедиторска компания Еконт, по цени посочени в електронния магазин fenix94.com

  • До офис на Еконт 5,40 лв
  • До адрес 6,80 лв
  • Безплатна доставка за поръчки на стойност над 40 лв

13. Плащането се извършва с Наложен платеж

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина fenix94.com.
15. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
16. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката.
17. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди “ФЕНИКС 94” ООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката.
18. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ФЕНИКС 94” ООД

19. “ФЕНИКС 94” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
20. “ФЕНИКС 94” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “ФЕНИКС 94” ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез fenix94.com.
21. “ФЕНИКС 94” ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
22. “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “ФЕНИКС 94” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “ФЕНИКС 94” ООД.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на fenix94.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
24. “ФЕНИКС 94” ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “ФЕНИКС 94” ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “ФЕНИКС 94” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
25. “ФЕНИКС 94” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “ФЕНИКС 94” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
26. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “ФЕНИКС 94” ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@fenix94.com “ФЕНИКС 94” ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “ФЕНИКС 94” ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “ФЕНИКС 94” ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “ФЕНИКС 94” ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “ФЕНИКС 94” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VІІI. ТЕРМИНОЛОГИЯ

28. Под “Потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата fenix94.com на своя компютър.
29. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
30. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката.
31. Интернет магазина fenix94.com е собственост на “ФЕНИКС 94” ООД, наричано още “търговеца” или “дружеството”.
32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “ФЕНИКС 94” ООД, съобразно българското законодателство.

СРОКОВЕ И ДОСТАВКА

Сроковете за доставка са посочените от спедиторската компания ЕКОНТ срокове за доставка, т.е.:

Поръчки, направени до 12:00часа и потвърдени от доставчика, се предават на спедитора в деня на поръчката. Поръчки, направени след 12:00 часа и потвърдени от доставчика се предават на спедитора на следващия работен ден. Поръчки, направени след 12:00 часа в Петък, или преди празничен ден, се предават на спедитора в първия работен ден. Спедиторът е длъжен да достави поръчката на клиентита до 3 дена след нейното приемане.

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “ФЕНИКС 94” ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че то и причинено от куриер или друг доставчик.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “ФЕНИКС 94” ООД не носи отговорност за тази стока. Евентуалните рекламациите, свързани с такива щети следва да се отнесат към куриера/доставчика на стоката.

В случаите, когато от “ФЕНИКС 94” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката. “ФЕНИКС 94” ООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.
При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя/клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката обратно към “ФЕНИКС 94” ООД.